CONTACT US
Address:No. 6 Gong Ye 3 Road, Industrial District, Chongkoucun Dashijie, Panyu, Guangzhou, China
Postal code:511430

Phone:86-20-8478 8140 / 3478 4545 / 3478 3416
Fax:86-20-8478 8953
E-mail:info@cremonaviolins.com.cn
Contacts:Wing Zhang
Address: No. 6 Gong Ye 3 Road, Industrial District, Chongkoucun Dashijie, Panyu, Guangzhou, China
Postal code: 511430

Tel: 86-20-8478 8140 / 3478 4545 / 3478 3416
Fax: 86-20-8478 8953 E-mail: info@cremonaviolins.com.cn Contacts: Wing Zhang
Official Account
Tmall Store
Jd.com Store